Kommuntäckande ekosystemtjänstkartering- och analys, Västerås kommun

Gaia arkitektur har tillsammans med Landskapslaget ett ramavtal emd Västerås kommun och har genomfört en kommuntäckande ekosystemtjänstkartering- och analys över Västeråskommun som underlag för pågående ÖP-arbete. Ekosystemtjänstkarteringen med tillhörande analys lyf­ter mångfalden av ekologiska värden och understryker ekosyste­mens betydelse för planeten i allmänhet och Västerås kommun i synnerhet. Eftersom ekosystemtjänster innefattar alla produkter och tjänster som ekosystemen ger oss människor och som bi­drar till vår välfärd och livskvalitet finns ett särskilt värde i att den aktuella karteringen och analysen är tänkt att fungera som ett av underlagen till kommunens arbete med en ny översiktsplan (ÖP).

Vid analysen av de olika ekosystemtjänsterna var för sig, men även sammanslaget, har flera värdekärnor och bristområden identifierats. Särskilt värdefulla områden återfinns till stor ut­sträckning i kommunens södra del där det småbrutna odlings­landskapet framför allt skapat förutsättningar för en mångfald av främst stödjande, kulturella, försörjande och till viss del även reglerande tjänster. Sammanhängande skogs- och naturområ­den kring centralorten och serviceorterna utgör viktiga värde­trakter, främst ur ett antropocentriskt perspektiv. I de delar av kommunen som består av hög koncentration av äldre skogsbe­stånd finns goda förutsättningar för biologisk mångfald. Vikti­ga kulturella och reglerande stråk återfinns därtill längs med Svartån och Badelundaåsen. Karteringen har genomförts med GIS.