MASSA – ÅRSTAREVET

En akvatisk oas mellan stadsdelar – naturupplevelser i staden på respektfullt avstånd

ÅRSTA HOLMAR – SKYDDAD LEKMILJÖ I UNIK URBAN NATUR

Årsta holmar är en unik plats för Stockholm med sin förhållandevis otillgängliga och orörda karaktär, trots den direkta närheten till storstaden. Detta beror till stor del på att ingen öppen gångförbindelse finns till öarna. Det gör också att området blir synnerligen värdefullt som lek- och uppväxtmiljö för fiskar, om än påverkat både av t.ex. svall och båttrafik. Kan denna potential ökas ytterligare är mycket vunnet. Den största potentialen finns i den östvända viken,
som i sin inre del har ganska goda förutsättningar för lek och där det utanför finns ett stort grundområde. Även den nordvända viken, intill järnvägsbroarna är intressant, men har inte närmare studerats i denna rapport.

UTFORMNING OCH TYPOLOGI

Då området är grunt skulle det vara relativt enkelt att bygga upp en revstruktur som skulle bidra både till minskad erosion och förbättrade habitat. Grundområdet öster om holmarna bedöms ha den klart största potentialen att bli en bra lekvik som täcker ett ganska stort område. Eftersom området som är grunt här är betydligt större än t.ex. Rålambshov kan ett ganska stort, u-format, c:a 300 meter långt rev byggas upp i en vid båge åt öster, som både skyddar miljön innanför från erosion från båttrafiken och samtidigt skapar en halvt avskild, skyddad lek- och livsmiljö för många fiskarter, däribland gädda, gös, abborre och karpfiskar. Dessutom gynnas t.ex. signalkräftan, som får många nya livsmiljöer i stenreven. Ytan innanför revet kan bli stor, c:a 3 ha (30 000 kvadratmeter) Även miljön ovan vattnet kan bli värdefull här. Genom en varierad utformning av revet i höjd, bredd och material, med mindre, fristående ”kobbar” skapas värdefulla miljöer för t.ex. fåglar. Nästan avskilda ”mader” för bästa förutsättning för fisklek kan skapas på ett par lämpliga platser. Stenmassorna kan även användas för att bygga upp en eller ett par avskilda dammar i anslutning till Årsta holmar som saknar tillträde för fisk och på så sätt kan bli leklokal för groddjur. För att ändå upprätthålla en tillräcklig vattenomsättning bör två till tre öppningar finnas, i olika väderstreck. Revet föreslås göras möjligt att gå på för skötsel, forskning och eventuellt besök under delar av året, förslagsvis genom utfyllnad av finare material på toppen, som binds upp med växtlighet. Det är en stark rekommendation att revet inte görs allmänt tillgängligt, i vart fall inte under vår och försommar, för att skydda såväl fågelliv som fisk från störning och t.ex. tjuvfiske. Dessutom bör fiskeförbud råda hela eller stora delar av året. Även potentiella rovdjur som räv eller katter bör hållas borta från revet under fåglarnas häckningsperiod.

POTENTIAL OCH GENOMFÖRBARHET

Konflikterna med andra aktiviteter som båtliv, intillboende, bad eller annan verksamhet bör kunna avgränsas just i den östvända viken, lite lättare här än på flera andra ställen (särskilt innanför det stora revet). Det gör att undervattensrev som går strax under ytan kan tillåtas här i högre grad än på andra ställen.
Däremot finns en potentiell utmaning vad gäller arkeologi, då området enligt GIS-kartor kan hysa flera vrak. Därför kommer en arkeologisk undersökning att behövas. Ett potentiellt problem som uppdagats i en ny undersökning är att halten av fluorerande ämnen i fisk från just Årstaviken (liksom några andra sjöar i Stockholmsområdet), visat på halter som gör den olämplig för mänsklig konsumtion (Oliver Karlöf, muntl).

SKEPPSHOLMSSTRANDEN
RIDDARHOLMSPARKEN
ÅRSTAREVET
RÅLAMBSREVET
DJURGÅRDSREVET