MASSA – DJURGÅRDSREVET

Kungliga våtparken – en ny destination för natur, konst och mat ovan och under vattenytan

EKOLOGI, KULTUR OCH PEDAGOGIK I SAMVERKAN

Längs Djurgårdens östra strand, mellan Blockhusudden och Djurgårdsbrunnskanalens utlopp, finns en bukt med grunt vatten, Isbladsviken. Här finns stor potential att skapa en värdefull och variabel lek- och livsmiljö för fisk och samtidigt en värdefull miljö för såväl fågel som landlevande djur, liksom för besökande människor. Detta är den enda plats med tillräckligt stor exponering mot Östersjöfjärdar för att ha en rimlig potential för etablering av viktiga Östersjö-nyckelarter som blåstång, bandtång och blåmussla.

UTFORMNING OCH TYPOLOGI

Grundområdet vid Isbladsviken är den största av de aktuella områdena,
omfattande en yta på c:a 6 ha (400 x150 m). Här kan ett yttre, svagt S-format rev anläggas mellan trakten kring Djurgårdsbrunnskanalens mynning (Parkudden) och Blockhusudden, strax innanför 3-meterskurvan. Revet tillgängliggörs med hjälp av gångbroar samt täcks med finare jordarter för att möjliggöra vegetation, stigar mm. Innanför revet kan en variabel, mångformig miljö med grynnor, revlar och mer skyddade flader skapas. På utsidan av revet kan utlöpare på botten, vidare ut mot Fjäderholmarna, förstärka de ekologiska kvaliteterna och spridningsvägarna, liksom livsmiljöer för t.ex. blåmusslor (syremiljön i djupvattnet ett potentiellt hinder).

POTENTIAL OCH GENOMFÖRBARHET

Detta case skulle ha en mycket stor pedagogisk potential och kunna vara första steget i en större, pedagogisk sekvens som ännu är på idéstadiet men har en stor framtida potential gällande utvecklingen av olika habitat längs en vandring på Djurgården, som en blå/grön destination med över 10 milj besökare/ år. Med utgångspunkt från Skansen/Baltic Sea science center kan en vandring runt ön med Isbladsviken som höjdpunkt skapas, som både stockholmare och besökare skulle kunna ta del av. Det finns flera starka aktörsnätverk som kan aktiveras och därigenom betydande medel att generera. Preliminära kontakter har tagits med bl.a. Stockholms Marina Forskningscenter, Stockholms Universitet, som är mycket positiva till idéerna. Projektet har varit i kontakt med Stockholms Marina Forskningscenter, som är knutet till Stockholms Universitet och till Baltic Sea science centers kunskapsråd, som ställer sig mycket positiva till dessa idéer. Till platsen vid Isbladsviken kan såväl forskning som fritidsaktiviteter knytas. Kanot- och dykaktiviteter kan utgå från platsen, information kan placeras, till och med ett naturum/paviljong skulle kunna anläggas. Vill man höja ambitionen ytterligare kan anläggandet av ett naturbad på utsidan av revet övervägas. Fiskande fåglar, både häger från den närliggande, stora kolonin i Isbladskärret, samt fiskande skarv, kan påverka fiskbeståndet negativt. Problemet kan dock åtgärdas med en aktiv förvaltning. Även marinarkeologi är sannolikt en betydelsefull aspekt att ta hänsyn till, varför en arkeologisk undersökning krävs.

SKEPPSHOLMSSTRANDEN
RIDDARHOLMSPARKEN
ÅRSTAREVET
RÅLAMBSREVET
DJURGÅRDSREVET