MASSA – RÅLAMBSREVET

Stadsnära biologisk mångfald – promenader och pedagogik nära vatten

RÅLAMBSHOVSPARKEN – EN PEDAGOGISK REVVANDRING

Det föreslagna revet vid Rålambshovsparken är det mest urbana och tillgängliga av alla reven, och rekommenderas att utformas i nära samverkan med både ekolog och landskapsarkitekt för att bli en ”urban undervattenspark”. Även om revet också ger ett värdefullt tillskott av livs- och lekmiljöer för flera fiskarter (t.ex. abborre och karpfiskar), särskilt i kombination med de risvasar som placeras ut regelbundet, så bör tyngdpunkten här vara på
tillgänglighet, pedagogik och kulturella ekosystemtjänster.

UTFORMNING OCH TYPOLOGI

Revet föreslås utformas som ett lågt, bågformat rev som går utanför Rålambshovsparken och svänger upp längs Norr Mälarstrand. Revet kan dyka upp och ner ur vattnet på ett par ställen med broar emellan och beläggs med finare material på ovansidan så att promenad längs med revet möjliggörs. Utanför och i viss mån innanför revet skapas en variabel undervattensmiljö med grund och små revlar för större variation. Ett tillskott av stammar, grenar etc är också positivt. För att öka upplevelsen för besökarna skulle det vara värdefullt att tillgängliggöra även miljöerna under vatten via olika konstruktioner (se nedan).

POTENTIAL OCH GENOMFÖRBARHET

Platsen (och vissa av åtgärderna) är redan diskuterad som utvecklingsplats i Stockholms stad, vilket gör att genomförbarheten är stor på platsen och troligen lättare att förverkliga än alla andra rev, möjligen undantaget Riddarholmen. Beroende på ambitionsnivå kan även budgeten se väldigt olika ut. Med tanke på det mycket tillgängliga och publika läget är potentialen för att skapa kulturella ekosystemtjänster t.ex. via informationsskyltar, sittplatser, kanske vattenkikare etc. stor. Vill man höja ambitionen ytterligare kan man tänka sig en (delvis flytande) paviljong ute på revet, med utställning och café. I en del av paviljongen kan man stiga ner på ett glasgolv på vattnet, eller om man tänker ännu friare ha en genomskinlig undervattenstunnel man kan gå ner i. Till platsen skulle ett antal olika aktiviteter som kanotuthyrning, dykturer etc. kunna knytas. Det tillgängliga vattenområdet här är relativt djupt (tremeterskurvan går ganska nära land, därefter finns ett relativt stort område med ett djup mellan 3 och 6 meter). Det innebär att utrymmet för ett rev som går upp över ytan är begränsat (se nedan). Däremot finns det inget som förhindrar att revet har flera mindre utlöpare, rösen mm under vattnet, framför allt utåt i 3-6-meterszonen. Det möjliga området utan att komma i konflikt med andra intressen som båtverksamhet, kablar mm är också begränsat vilket gör att revet behöver bli relativt litet. jämfört
med t.ex. Årsta holmar resp. Isbladsviken. En uppskattad maximal längd blir då som allra mest 200 meter, varav ca 100 meter följer Rålambshovsparken och 100 m böjer upp längs Norr Mälarstrand. Ytan innanför revet bedöms bli c:a 300 m2 (en c:a 15 m bred zon).

SKEPPSHOLMSSTRANDEN
RIDDARHOLMSPARKEN
ÅRSTAREVET
RÅLAMBSREVET
DJURGÅRDSREVET