MASSA – RIDDARHOLMSPARKEN

Ny strandzon stärker biologisk mångfald och renar dagvatten – park, stadsbad och vattenscen för stockholmarna

TÅGTUNNEL BLIR KRÄFT- OCH ABBORREV UNDER VATTNET

Under Riddarfjärdens yttre del, mellan Söder Mälarstrand och Riddarholmen, finns en betongkonstruktion (”kassun”) innehållande en tågtunnel. Eventuellt ligger redan ett tunt skikt av sprängsten ovanpå, men konstruktionens ekologiska värde skulle kunna förbättras ytterligare genom att tillföra ytterligare sprängsten, gärna i kombination med risvasar eller dylikt och på så sätt skapa en bra lek- och livsmiljö för t.ex. abborre och signalkräftor, som i sin tur förbättrar fisket i området.

UTFORMNING OCH TYPOLOGI

Sprängsten placeras ovanpå kassunen i hela dess sträckning. Revet anläggs helt under vattnet, på tillräckligt djup för att inte utgöra hinder för sjöfart eller påverka vattenflödet ut ur Mälaren. Arbetet utförs i samråd med Region (avseende tågtunneln) och med myndigheter som säkerställer flödesfrågor (MSB, Länsstyrelse mm)

POTENTIAL OCH GENOMFÖRBARHET

Rent tekniskt och tillståndsmässigt kan detta vara det enklaste revet att genomföra, då det med god marginal ligger under vattnet och därmed automatiskt får
mindre påverkan på omgivningen. Även den långsiktiga förvaltningen är enkel här, med endast periodisk tillförsel av risvasar som enda föreslagna åtgärd.
Sannolikt har omfattande arkeologiska undersökningar genomförts i samband med anläggandet av tågtunneln, så länge man inte sprider ut revet alltför mycket bör därför även denna fråga vara kontrollerad. En fråga som eventuellt kan ställa till det (men som det sannolikt också finns ett stort antal undersökningar runt) röres flödet ut ur Mälaren, som är en mycket viktig faktor för att undvika framtida översvämningar. Om detta är ett reellt problem vet vi ej, men det behöver undersökas.

SKEPPSHOLMSSTRANDEN
RIDDARHOLMSPARKEN
ÅRSTAREVET
RÅLAMBSREVET
DJURGÅRDSREVET