MASSA – SKEPPSHOLMSSTRANDEN

Strandliv och levande havsmiljö ger positiv klimatpåverkan – kulturliv och konstupplevelser för fler

EN NY STRAND FÖR EKOLOGI, KONST OCH KULTURARV

Söder om Skeppsholmen och ut emot Kastellholmen finns ett grundparti som inte utnyttjas särskilt mycket idag. Närmare 100 meter från ”buktens” inre del är vattnet fortfarande grunt (c:a 1-2 meter), strax där utanför faller bottendjupet fortare. Bottenförhållandena är okända, men det kan tänkas finnas betydande mängde marinarkeologi att ta hänsyn till.

UTFORMNING OCH TYPOLOGI

Ett långsmalt rev på 200-250 meter föreslås anläggas i grundområdet söder om Skeppsholmen, i en mjuk båge, parallellt och strax innanför tremetersdjupkurvan. Revet skyddar bukten mot svall och skapar samtidigt bättre livsmiljö för olika arter. Revet föreslås gå upp strax ovanför vattenytan och kan eventuellt förses med en brygga och en träspång längs insidan av revet för att göra det tillgängligt för människor. Tillgängligheten beror på ett antal olika effekter där negativa (t.ex. störning, underhållskrav) och positiva, (t.ex. upplevelse, fiske eller säkerhet) får vägas mot varann. För att öka värdet kan ytterligare, fristående ”kobbar”, stenöar, anläggas på valda platser.

POTENTIAL OCH GENOMFÖRBARHET

Potential att skapa nya miljöer som är av värde för framför allt fisk och annat djurliv under vatten. En fördel med lokaliseringen är närheten till en evakueringstunnel på Blasieholmen, vilket gör transporten av stenmassa från tunnelbaneutbyggnaden till platsen enkel. Eventuellt kan det skapas en sandstrand på den skyddade yta som uppstår innanför revet, vilket skulle kunna bli ett populärt tillskott i Stockholms innerstad. Denna typ av enkelt rev utan överbyggnad skulle kunna appliceras på ett flertal platser intill farleder i skärgården som också är utsatta för erosion på grund av svallvågor från färjor och båtar. Revet behöver sannolikt tåla betydande svall men då revet inte ska bära några känsliga konstruktioner är problemet mindre.
Då området är grunt idag bedöms påverkan på båtlivet vara begränsat. En utmaning är att man kan misstänka betydande förekomst av marinarkeologiska föremål, vilket kräver undersökningar. Själva revet och de andra stenstrukturerna kommer inte att kräva särskilt mycket skötsel. Däremot skulle en eventuell badplats kräva en hel del initialt anläggningsarbete, tillförsel av sand etc. samt löpande skötsel och underhåll från stadens sida.

SKEPPSHOLMSSTRANDEN
RIDDARHOLMSPARKEN
ÅRSTAREVET
RÅLAMBSREVET
DJURGÅRDSREVET