Pressmeddelande Levande skog levande samhälle

Gaia arkitektur har tagit initiativ till ett Vinnovafinansierat forsknngsprojekt. Det har nu lanserats och hemsida har tagits fram.

Innovativ modell för byggande i trä tas fram i Borlänge

BORLÄNGE – Ett nytt forskningsprojekt, ”Levande skog, levande samhälle” har initierats för att tackla utmaningar kopplat till skogens biologiska mångfald och resiliens. Målet är att integrera hållbart skogsbruk med innovativt byggande i trä genom en modell som omfattar hela processen från skog till färdig byggnad i en lokal systemkedja.

Inom projektet utvecklas ett byggnadssystem för en typförskola som ett exempel på träbyggande med mindre miljöpåverkan. Fokus ligger på att identifiera utmaningar och lösningar inom innovationsområdena: kravställning, material- och resursflöden, gestaltad livsmiljö och skogsbruksmetoder. Modellen inarbetas i Trästads processverktyg ”Wood First” som är ett stöd för kommuner och regioner i framtagandet av strategier för trä- och klimatneutralt byggande.

  • För att en träbyggnadsstrategi ska vara relevant i dag måste den grunda sig i strävan mot ett hållbart samhällsbyggande. Hållbart samhällsbyggande handlar om att ta ansvar för människans hela livsmiljö. Vägen från skog till hus och tillbaka igen är en samhällsbyggnadsfråga. Projektet Levande Skog, Levande Samhälle är ett sätt för Borlänge kommun att vara med och stötta i utvecklingen mot Hållbara städer och samhällen, menar Pernilla Wåhlin Norén, Stadsarkitekt Borlänge kommun.

Genom att främja biologisk mångfald i skogen och utgå ifrån lokala material- och resurser siktar projektet på att forma framtiden för träbyggande i Sverige. ”Levande skog, levande samhälle” löper fram till juni 2025 och avslutas med en nationell konferens som ska sprida kunskap och innovationer inom träbyggande i en lokal systemkedja. Initiativet representerar ett viktigt steg för byggindustrin att kunna bidra till både levande skogar och levande lokalsamhällen.

Projektet sammanför nyckelaktörer och ledande organisationer inom skogsbruk och träbyggande och sker i samarbete mellan Borlänge kommun, Gaia arkitektur, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige, Wudd Construction samt ByggPartner i Dalarna. Projektet finansieras av Vinnova – Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. Borlänge kommun är en del av Viable Cities satsning på klimatneutrala städer, ett strategiskt innovationsprogram som syftar till att accelerera arbetet för ett Klimatneutralt Borlänge 2030.

Från våren 2024 och tre år framåt ställs en illustration av projektet med titeln ”Vi är skogen” ut på Tekniska muséet i Stockholm.

Projektets hemsida hittar du här.

Kontakt:
Ulrika Stenkula, arkitekt
ulrika@gaiaark.se