KLAR! Ekosystemtjänster- en verktygslåda

Nedladdningsbar pdf

Nu har Ekosystemtjänster – en verktygslåda skickats ut till samtliga kommuner i Sverige. Det är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i syfte att skapa en tydlig överblick, en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag och inte minst främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan. Verktygslådan är framtagen av Gaia arkitektur, Urbio och White Arkitekter.

Naturen, dess ekosystem och samspel mellan levande organismer, har utgjort grunden för livet på jorden i över 600 miljoner år. Därmed är naturen och dess ekosystemtjänster avgörande för människans existens – något som ofta glöms bort i det moderna samhället. Genom att integrera grön infrastruktur och naturbaserade lösningar som kan leverera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning kan samhället mildra stora utmaningar såsom konsekvenser av klimatförändringar och minskad biologisk mångfald.

– Det finns växande behov och krav på att planera, bygga och förvalta för att främja ekosystemtjänster i den byggda miljön. Denna verktygslåda är en sammanställning av svenska verktyg som finns för tillvaratagande och utveckling av urbana ekosystemtjänster. Vi hoppas att verktygslådan ska ge överblick, kunskap och förståelse för dessa verktyg och inspirera till ett mer aktivt arbete för ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadsprocessen, säger Hanna Ahlström Isacson, landskapsarkitekt på Urbio och initiativtagare till rapporten.

Målet är att bidra till fortsatt utveckling av en viss standardisering av verktyg för tillvaratagande och utveckling av ekosystemtjänster, där kunskap och inspiration kan delas på ett enklare sätt.

Utöver en kartläggning och förklaring av befintliga verktyg innehåller rapporten även en presentation av ekosystemtjänster; Vad är det och hur hänger de ihop?

– Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger avgör om vi kan bevara och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera ekosystemtjänster. I dag kan beslut fattas utan att värdet av ekosystemtjänster beaktas. Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna kan vi tillvarata och utveckla dem i högre utsträckning, säger Felicia Sjösten Harlin, ekolog på White och medförfattare till rapporten.

En viktig förutsättning för att vi människor ska kunna tillgodose oss ekosystemtjänster är att jobba aktivt med den grönblåa infrastrukturen.

– Städerna blir inte långsiktigt hållbara om vi fortsätter att prioritera bort grönstruktur till förmån för konkurrerande markanvändning. Samtliga städer i Sverige berörs av miljökrisen och behöver planera för ökad resiliens. En viktig nyckel i det arbetet är att planera in levande grön infrastruktur och mångfunktionella ytor med ekosystemtjänster. Därför skickar vi ut verktygslådan till alla kommuner i landet. Tar vi hand om naturen, tar naturen hand om oss, avslutar Ulrika Stenkula, arkitekt på Gaia arkitektur och medförfattare till rapporten.

Den finns även tillgänglig på C/O Citys, ARQs samt Whites hemsidor

Verktygslådan har genomförts med medel från White Research Lab (WRL) och ARQ. WRL är Whites forsknings- och utvecklingsorganisation som har som syfte att stötta uppdragsnära kunskapsutveckling. ARQ är en forskningsstiftelse grundad av White Arkitekter med syfte att resultat från FoU-programmet ska komma samhället till nytta.

För mer information:

Ulrika Stenkula, Gaia arkitektur, ulrika@gaiaark.se, 0760 44 58 44