Levande landskap, levande städer

Träbyggande kan bli nyckeln till att få tillbaka träden 

Gaia arkitektur har mottagit anslag från Stiftelsen ARQ för projektet Levande landskap, levande städer. Projektet genomförs i samarbete med Eco Innovation Foundation. 

Projektet syftar till att sammanställa en modell samt visualisera en komplex systemkedja – hur träbaserad arkitektur kan driva restaureringen av degraderade landskap i det globala syd. Global avskogning, uppvärmning och artdöd är ett faktum. Samtidigt finns nu möjlighet till restaurering av enorma landskapsarealer. Samhällsplaneringen har potential att bli närande i stället för tärande om vi förstår och jobbar med hela system. För att nå fram till relevanta aktörer och skapa intresse krävs att denna modell formuleras och visualiseras. Gaia arkitektur kommer ta fram ett förslag på illustration med tillhörande text.  

Eco Innovation Foundations arbete för skogsrestaurering i globala syd blir utgångspunkt. Gaia och EIF har under ett år utforskat de arkitektoniska aspekterna och arkitektens roll i denna omställning och detta är nästa steg. De primära målgrupperna är borgmästare och andra beslutsfattare i länder i de tropiska och subtropiska zonerna/globala syd, tillsammans med finansiärer av stadsutveckling i dessa länder – utvecklingsbanker, pensionsfonder, fastighetsfonder m fl. Arkitekter, stadsplanerare och utvecklingskonsulter är också viktiga intressenter. 

Världen står inför en fördubbling av all byggnation enligt IEA/FN fram till 2060. Till största delen kommer detta att ske i den tropiska delen av världen på grund av förväntad befolkningsökning, urban migration och standardhöjning. Normen i dessa länder är idag byggande i betong och stål. Material som redan nu står för ca 10 % av de globala utsläppen av växthusgaser. De globala klimatmålen överskrids med säkerhet om detta fortsätter vara normen.  

Under det senaste seklet har enorma ytor skog i dessa länder huggits igenom flera gånger eller skövlats utan några skötselplaner. Dessa områden räknas nu som ”degraderade” eller avskogade. Det är områden med potential för restaurering till olika typer av mångfunktionella landskap, som inkluderar många fler träd utan att konkurrera med odling och bosättning. Totalt beräknas 2 miljarder hektar ha denna potential – en sjättedel av jordens landyta – varav den största delen finns i den tropiska världen.  

Klimatförändringarna och avskogningen ger allvarliga effekter i dessa länder. Stormar, översvämningar och uttorkning får allt större konsekvenser i form av förstörda odlingsjordar och förstörd infrastruktur, samt försämrade möjligheter till återuppbyggnad. För många av dessa länder är det en överlevnadsfråga att nu ta hand om och få tillbaka sina skogar. Många länder har gjort stora utfästelser om återskapande och skydd av skogar inom ramen för olika internationella program (t ex FN-REDD+, FN’s utvecklingsmål, The Bonn challenge, The New York declaration on Forests). Sammanlagt handlar det om flera hundra miljoner hektar. Hittills har resultaten uteblivit. Anledningen är att det ofta saknas en långsiktig lokal drivkraft. När projekten tar slut försvinner planteringar och skogar degraderas åter. Man talar om en ond cykel av fattigdom och avskogning. 1 ARQ c/o White arkitekter AB, BOX 4700, 116 92 Stockholm – info@arqforsk.se – www.arqforsk.se Träbyggande kan bli nyckeln till att få tillbaka träden