MASSA Prototyper

År: 2022-2023
Plats: Stockholm
Status: Pågående
Finnansiär: FORMAS
Samarbetsparter: Stockholm stad, KTH,  Studio Erixon Aalto, Gaia arkitektur
Kontaktperson: Marta Bohlmark, Ania Öst

Genomförande av nya akvatiska livsmiljöer i Stockholms vatten.

Tillsammans med KTH, Stockholm stad och ett antal konstnärer har Gaia Arkitektur i projektet Blå innovation tagit fram fem prototyper för en ny akvatisk landskapstypologi i Stockholm. Projektet är en fördjupning av det Formasfinansierade projektet MASSA (nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag).

Projektet syftar till att utveckla en prototyp till en ny akvatisk landskapstypologi i Stockholms vatten. Vi undersöker hur ekologiska funktioner och livsmiljöer som gått förlorade kan återskapas och nyskapas. Prototypen gestaltas som en multifunktionell livsmiljö utifrån ekologiska, sociala, och ekonomiska behov. Häri ligger utmaningen att skapa en attraktiv helhet som bidrar till ökad biodiversitet och resiliens mot oönskade effekter av klimatförändringar.


Som ett möjligt byggnadsmaterial undersöks om stenmassor kan utgöra en resurs och därmed bidra till lokal återvinning av sten, miljövinster och lägre kostnader. Vi vill sammanföra människa och miljö genom att locka människor till att komma nära vattnet, se hur fisken växer och lära sig om ekosystem. Den långsiktiga visionen är att skapa en urban miljö som erbjuder en rikedom av liv, där fisken som resurs kan nyttjas hållbart och är en del av den lokala mattraditionen.
I projektet fördjupar vi oss i fem platser som identifierades i MASSA Ekosystemtjänster.

Skeppsholmsstranden

Strandliv och levande havsmiljö ger positiv klimatpåverkan

Söder om Skeppsholmen och ut emot Kastellholmen finns ett grundparti som inte utnyttjas särskilt mycket idag. Närmare 100 meter från ”buktens” inre del är vattnet fortfarande grunt (c:a 1-2 meter), strax där utanför faller bottendjupet hastigt. Bottenförhållandena är okända, men det kan tänkas finnas betydande mängder marinarkeologi att ta hänsyn till.

Riddarholmsparken

Ny strandzon stärker biologisk mångfald och renar dagvatten

Under Riddarfjärdens yttre del, mellan Söder Mälarstrand och Riddarholmen, finns en betongkonstruktion (”kassun”) innehållande en tågtunnel. Eventuellt ligger redan ett tunt skikt av sprängsten ovanpå, men konstruktionens ekologiska värde skulle kunna förbättras ytterligare genom att tillföra ytterligare sprängsten, gärna i kombination med risvasar eller dylikt och på så sätt skapa en bra lek- och livsmiljö för t.ex. abborre och signalkräftor, som i sin tur förbättrar fisket i området. Sprängsten placeras ovanpå kassunen i hela dess sträckning.

Revet anläggs helt under vattnet, på tillräckligt djup för att inte utgöra hinder för sjöfart eller påverka vattenflödet ut ur Mälaren. Arbetet utförs i samråd med Region (avseende tågtunneln) och med myndigheter som säkerställer flödesfrågor.

Djurgårdsrevet

En ny destination för natur, konst och mat ovan och under vattenytan

Längs Djurgårdens östra strand, mellan Blockhusudden och Djurgårdsbrunnskanalens utlopp, finns en bukt med grunt vatten, Isbladsviken. Här finns stor potential att skapa en värdefull och variabel lek- och livsmiljö för fisk och samtidigt en värdefull miljö för såväl fågel som landlevande djur, liksom för besökande människor. Detta är den enda plats med tillräckligt stor exponering mot Östersjöfjärdar för att ha en rimlig potential för etablering av viktiga Östersjö-nyckelarter som blåstång, bandtång och blåmussla.

Rålambsrevet

Stadsnära biologisk mångfald – promenader och pedagogik nära vatten

Det föreslagna revet vid Rålambshovsparken är det mest urbana och tillgängliga av alla reven, och rekommenderas att utformas i nära samverkan med både ekolog och landskapsarkitekt för att bli en ”urban undervattenspark”. Även om revet också ger ett värdefullt tillskott av livs- och lekmiljöer för flera fiskarter (t.ex. abborre och karpfiskar), särskilt i kombination med de risvasar som placeras ut regelbundet, så bör tyngdpunkten här vara på tillgänglighet, pedagogik och kulturella ekosystemtjänster.

Årstarevet

En akvatisk oas mellan stadsdelar – naturupplevelser i staden på respektfullt avstånd

Årsta holmar är en unik plats för Stockholm med sin förhållandevis otillgängliga och orörda karaktär, trots den direkta närheten till storstaden. Detta beror till stor del på att ingen öppen gångförbindelse finns till öarna. Det gör också att området blir synnerligen värdefullt som lek- och uppväxtmiljö för fiskar, om än påverkat både av t.ex. svall och båttrafik. Kan denna potential ökas ytterligare är mycket vunnet. Den största potentialen finns i den östvända viken,
som i sin inre del har ganska goda förutsättningar för lek och där det utanför finns ett stort grundområde. Även den nordvända viken, intill järnvägsbroarna är intressant, men har inte närmare studerats i denna rapport.

RELATERAT INNEHÅLL

MASSA i mitti

MASSA i mitti

Med anledning av helgens utställning på Strandvägskajen publicerar Mitt i en artikel om MASSA-projektet: ” Mitt i har tidigare berättat om MASSA-projektet som går ut på att, på ett mer hållbart och effektivt sätt, ta vara på stenen från byggandet av tunnlar i Stockholm. Under World Water…

MASSA i DN-debatt

MASSA i DN-debatt

När tunnelbanan i Stockholm byggs ut blir minst 7,5 miljoner ton sten en restprodukt. Annica Kvint gläds åt MASSA-projektet i Stockholm, som hittat nya användningar för stenmassorna. I en cirkulär ekonomi är allt att betrakta som en resurs. Ta de där enorma stenmassorna som blir…

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

I helgen ställer vi ut forskningsprojektet MASSA på Strandvägskajen som en del av Stockholm H2O. Visst vill man se den här stranden bli verklighet på Skeppsholmen (?) och då visar inte bilden allt fint som stenen bidrar med under vattnet! Utställningen är öppen fredag 11-19…