MASSA – Prototyper

Gaia arkitektur har tillsammans med Stockholm Stad, KTH och Studio Erixon Aalto genom projektet MASSA – Prototyper mottagit finansiering från Formas ”Blå innovation – Förberedande projekt”.  

Projektet MASSA – Prototyper syftar till att utveckla en prototyp till en ny akvatisk landskapstypologi i Stockholms vatten. Vi kommer att undersöka hur ekologiska funktioner och livsmiljöer som gått förlorade kan återskapas och nyskapas. Prototypen kommer gestaltas som en multifunktionell livsmiljö utifrån ekologiska, sociala, och ekonomiska behov. Häri ligger utmaningen att skapa en attraktiv helhet som bidrar till ökad biodiversitet och resiliens mot oönskade effekter av klimatförändringar. Som ett möjligt byggnadsmaterial undersöks om stenmassor kan utgöra en resurs och därmed bidra till lokal återvinning av sten, miljövinster och lägre kostnader. Vi vill sammanföra människa och miljö genom att locka människor till att komma nära vattnet, se hur fisken växer och lära sig om ekosystem. Den långsiktiga visionen är att skapa en urban miljö som erbjuder en rikedom av liv, där fisken som resurs kan nyttjas hållbart och är en del av den lokala mattraditionen. 

Bild: Luc Pagès