MASSA Prototyper

År: 2022-2023
Plats: Stockholm
Status: Pågående
Finnansiär: FORMAS
Samarbetsparter: Stockholm stad, KTH,  Studio Erixon Aalto, Gaia arkitektur
Kontaktperson: Marta Bohlmark, Ania Öst

Genomförande av nya akvatiska livsmiljöer i Stockholms vatten.

Tillsammans med KTH, Stockholm stad och ett antal konstnärer har Gaia Arkitektur i projektet Blå innovation tagit fram fem prototyper för en ny akvatisk landskapstypologi i Stockholm. Projektet är en fördjupning av det Formasfinansierade projektet MASSA (nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag).

Projektet syftar till att utveckla en prototyp till en ny akvatisk landskapstypologi i Stockholms vatten. Vi undersöker hur ekologiska funktioner och livsmiljöer som gått förlorade kan återskapas och nyskapas. Prototypen gestaltas som en multifunktionell livsmiljö utifrån ekologiska, sociala, och ekonomiska behov. Häri ligger utmaningen att skapa en attraktiv helhet som bidrar till ökad biodiversitet och resiliens mot oönskade effekter av klimatförändringar.


Som ett möjligt byggnadsmaterial undersöks om stenmassor kan utgöra en resurs och därmed bidra till lokal återvinning av sten, miljövinster och lägre kostnader. Vi vill sammanföra människa och miljö genom att locka människor till att komma nära vattnet, se hur fisken växer och lära sig om ekosystem. Den långsiktiga visionen är att skapa en urban miljö som erbjuder en rikedom av liv, där fisken som resurs kan nyttjas hållbart och är en del av den lokala mattraditionen.
I projektet fördjupar vi oss i fem platser som identifierades i MASSA Ekosystemtjänster.

ISBLADSLAGUNEN

En ny livsmiljö på Djurgården i Stockholms inlopp 

Nu utreds möjligheterna att utveckla Isbladslagunen genom bergmassor från utbyggnaden av tunnelbanan och andra infrastrukturprojekt i Stockholm. I Isbladsviken, längst ut på Södra Djurgården föreslås ett vattenlandskap växa fram som en utvidgning av Nationalstadsparken ut i Saltsjön. Ambitionen är att förverkliga en unik lek- och livsmiljö för både marint liv och besökande människor – en ny lagun i Stockholms inlopp.

Projektet är fristående från forskningsprojektet och är ett samarbete mellan Kungliga Djurgårdens förvaltning, Gaia arkitektur, Stockholms stad och Världsnaturfonden WWF med stöd av expertis och konsulter. Projektet finansieras bland andra av Länsstyrelsen Stockholm och Havs- och Vattenmyndigheten via LOVA, samt av WWF.

Utförande

Genom att bygga upp skyddande rev av sten och skapa hårdbottnar för vegetation etableras nya lekplatser för fiskar och häckningsplatser för fåglar. Målet är att skapa en livskraftig miljö och en fristad för hotade arter med fokus på rovfiskar som gädda och abborre som har stor påverkan på balansen i ekosystemet. 

Med tiden kan Isbladslagunen utvecklas till en samlingsplats för marin forskning, utbildning och stadsnära naturupplevelser. Här finns möjlighet att visa hur ekologi, kultur och pedagogik kan stärka varandra genom att utgöra ett levande exempel på hur människan kan bli en aktiv förvaltare av livskraftiga naturmiljöer.   

Samråd pågår mellan 24 november – 22 december 2023.  

Skeppsholmsstranden

Strandliv och levande havsmiljö ger positiv klimatpåverkan

Söder om Skeppsholmen mot Kastellholmen finns ett grundområde som sträcker sig 100 meter från vikens inre del. Genom att anlägga ett långsmalt rev i en mjuk båge skulle viken och vraken kunna skyddas mot svall och samtidigt skulle det bildas en mer gynnsam livsmiljö för olika arter. Revet föreslås gå upp strax ovanför vattenytan och kan eventuellt förses med en brygga och en träspång längs insidan av revet för att göra det tillgängligt för män­niskor. Platsen är strategisk då den ligger nära masslogistikcentret på Loudden vilket möjliggör korta transporter av stenmassa på pråm. Sand ansamlas naturligt här och stranden skulle förslagsvis kunna utvecklas till en publik sandstrand. Då området är grunt bedöms påverkan på båtlivet vara begränsat. En utman­ing är förekomsten av marinarkeologiska föremål vilket kräver undersökningar och särskild hänsyn.

Riddarholmsparken

Ny strandzon stärker biologisk mångfald och renar dagvatten

En ny park anläggs på land och i vatten i sydvästläge och rundar av holmens skarpa hörn i ett utsatt erosionsläge. Nya mjukgjorda ytor och grönska för rekreation och dagvattenhantering tillförs Riddarholmen och övergår i ett undervattensrev. Parken kan ses som en ersättning och kompensation av Stigbergsparken som försvinner i samband med byggandet av nya tunnelbanestationen vid Sofia. Utförandet inspireras av platsens kulturhistoria med ett tema som kopplar till Franciskanermunkarnas klosterträdgård. Vid vissa partier trappas parken ned mot vattnet genom sittplatser där besökare kan ta del av föreställningar som kan ske på en enkel flytande scen.

De befintliga kassunerna under vattnet får tillägg av material så som risvasar som skapar nya lekplatser för fisk. Fiske och dykning blir nya aktiviteter på platsen. Befintligt kräftbestånd kan förstärkas ytterligare i och med bättre livsmiljöer bland stenen.

Årstarevet

En akvatisk oas mellan stadsdelar – naturupplevelser i staden på respektfullt avstånd

Årsta holmar är en unik plats för Stockholm med sin förhållandevis otillgängliga och orörda karaktär, trots den direkta närheten till storstaden. Detta beror till stor del på att ingen öppen gångförbindelse finns till öarna. Det gör också att området blir synnerligen värdefullt som lek- och uppväxtmiljö för fiskar, om än påverkat både av t.ex. svall och båttrafik. Kan denna potential ökas ytterligare är mycket vunnet. Den största potentialen finns i den östvända viken, som i sin inre del har ganska goda förutsättningar för lek och där det utanför finns ett stort grundområde. Även den nordvända viken, intill järnvägsbroarna är intressant, men har inte närmare studerats i denna rapport.

Rålambsrevet

Stadsnära biologisk mångfald – promenader och pedagogik nära vatten

Här kan en urban undervattenspark utvecklas för både människor och fiskliv. Stenstrukturerna och -pirarna tillsammans med broar släpper igenom vatten från Rålambshovsparken samtidigt som det skyddar från större vattenrörelser av svall från farlederna. I dag placeras risvaser ut regelbundet som bland annat gynnar abborre och karpfiskar. En utveckling av denna plats skulle rikta sig mot tillgänglighet, pedagogik och kulturella ekosystemtjänster. Revet föreslås utformas som ett lågt, bågformat rev utanför Rålambshovsparkens strand och Norr Mälarstrand. Revet är i partier synligt vid normalvattenstånd. Topparna beläggs med finare material och förbinds på några ställen med broar för promenader längs med revet. När inte fågeln häckar öppnas den upp för allmänheten, på djurlivets villkor. Bad och rekreation läggs till längs Norr mälarstrand. Här skapas en variationsrik undervattensmiljö med grund och grynnor. Ett tillskott av stammar, grenar etc är också positivt. Platsen är utpekad som utvecklingsplats av Stockholms stad vilket underlättar ett genomförande. Platsens tillgänglighet och publika karaktär skapar potential för kulturella ekosystemtjänster t.ex. via informationsskyltar, sittplatser, vattenkikare, flytande strukturer. Olika aktiviteter som kanotuthyrning, dykturer etc. kan utvecklas. Det aktuella vattenområdet här har ett djup på mellan 3 och 6 meter. Revet föreslås ha flera mindre utlöpare och rösen under vattnet. Området begränsas av intressen som båtverksamhet och kablar.

RELATERAT INNEHÅLL

MASSA i mitti

MASSA i mitti

Med anledning av helgens utställning på Strandvägskajen publicerar Mitt i en artikel om MASSA-projektet: ” Mitt i har tidigare berättat om MASSA-projektet som går ut på att, på ett mer hållbart och effektivt sätt, ta vara på stenen från byggandet av tunnlar i Stockholm. Under World Water…

MASSA i DN-debatt

MASSA i DN-debatt

När tunnelbanan i Stockholm byggs ut blir minst 7,5 miljoner ton sten en restprodukt. Annica Kvint gläds åt MASSA-projektet i Stockholm, som hittat nya användningar för stenmassorna. I en cirkulär ekonomi är allt att betrakta som en resurs. Ta de där enorma stenmassorna som blir…

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

MASSA ställs ut på Stockholm H2O

I helgen ställer vi ut forskningsprojektet MASSA på Strandvägskajen som en del av Stockholm H2O. Visst vill man se den här stranden bli verklighet på Skeppsholmen (?) och då visar inte bilden allt fint som stenen bidrar med under vattnet! Utställningen är öppen fredag 11-19…