Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Det finns ett växande behov och intresse av att planera för urbana ekosystemtjänster i den byggda miljön. En rad olika verktyg, metoder och vägledningar har tagits fram nationellt, regionalt och kommunalt av myndigheter, intresseorganisationer, kommuner, byggherrar och konsulter för att underlätta och styra detta arbete.

Under 2020 tog White arkitekter genom White research Lab initiativet till en kartläggning och sammanställning av olika svenska verktyg som finns tillhands för tillvaratagande och integrering av ekosystemtjänster i den byggda miljön. Under arbetet bidrog Boverket och Gaia arkitektur med värdefull och granskning.

I Verktygslådan förtydligas vad som är stöd (t. ex. i form av lagkrav, överenskommelser och mål) och vad som är operativa verktyg för arbete med ekosystemtjänster i den byggda miljön. De olika verktygen presenteras kort för att skapa en tydligare överblick och jämförelse mellan de olika verktygen.

Under våren 2021 fick White arkitekter och Gaia arkitektur anslag från stiftelsen ARQ för fortsatt arbete tillsammans med referensgrupper hos Boverket, Naturvårdsverket, C/O City och Tankesmedjan Movium. Ytterligare medel från ARQ gör det möjligt att trycka arbetet samt skicka ut till Sveriges alla kommuner. Arbetet planeras att färdigställas för digital publicering och tryck hösten 2021. Lanseringsdatum kommer inom kort!

Med detta arbete hoppas vi kunna guida olika aktörer i samhällsbyggnadskedjan för att underlätta och främja arbetet med grön infrastruktur och ekosystemtjänster i den byggda miljön och verka för en nationell harmonisering som förenklar att inspireras och lära av varandra.

Ta gärna del av den här! Ekosystemtjänster – en verktygslåda (PDF)

Den finns även tillgänglig som nedladdningsbar pdf på ARQs samt Whites hemsidor

Verktygslådan har genomförts med medel från White Research Lab (WRL) och ARQ. WRL är Whites forsknings- och utvecklingsorganisation som har som syfte att stötta uppdragsnära kunskapsutveckling. ARQ är en forskningsstiftelse grundad av White Arkitekter med syfte att resultat från FoU-programmet ska komma samhället till nytta.

För mer information:

Ulrika Stenkula, Gaia arkitektur, ulrika@gaiaark.se, 0760 44 58 44