Ekosystemtjänster i stadsplanering
– en vägledning 2.0

Den uppskattade ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning” från 2014 är under uppdatering på initiativ av Gaia arkitektur och är sammanhållande part. Projektet genomförs i samverkan med Boverket, Naturvårdsverket och C/O City, vilka alla bidrar med finansiering. Även Albaeco bidrar till innehållet.

Mycket har hänt vad gäller ekosystemtjänster sedan 2014. Agenda 2030 och The New Urban Agenda började gälla 2016. Nationella mål om stadsgrönska har tagits. Boverket kom 2018 och 2019 med en digital vägledning för hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön.

Naturvårdsverket har haft flera regeringsuppdrag om ekosystemtjänster och tagit fram flera väg-ledningar. Sedan 2018 har också varje län en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Boverket finansierade och tog också tillsammans med C/O City och Naturvårdsverket fram nationella ikoner för ekosystemtjänster och relaterat kommunikationsmaterial som har en tydlig koppling till Agenda 2030. Detta ska integreras i den uppdaterade vägledningen för att nå en bred målgrupp och uppmuntra till att integrera grön infrastruktur och ekosystemtjänster inom samhällsbyggnad i Sverige.

Länk till Ekosystemtjänster i stadsplanering- en vägledning 1.0