Kartering av ekosystemtjänster, Västerås kommun

Kommuntäckande ekosystemtjänstkartering och analys

År: 2022
Plats: Västerås kommun
Beställare: Västerås kommun
Samarbetspartners: Landskapslaget
Status: Avslutad
Kategori: Ekosystemtjänster
Kontaktperson: Ulrika Stenkula

Som ett underlag till Västerås kommuns arbete med en ny Översiktsplan har Gaia Arkitektur och
Landskapslaget i samarbete tagit fram en kommuntäckande ekosystemtjänstkartering med tillhörande analys.
Arbetet består av en GIS-baserad kartläggning och värdering av viktiga ekosystemtjänster inom kommunen,
med särskild fokus på centralorten och serviceorter.


Karteringen med tillhörande analys syftar främst till att fungera som ett underlag i arbetet med kommunens översiktsplan samt framtida samhällsplanering. Detta för att säkerställa att ekosystemtjänster tas i beaktande i den övergripande planeringen. Rapporten fungerar även som ett kunskapsunderlag för tjänstepersoner, politiker och allmänheten. Uppdraget är kommuntäckande och inbegriper en geografisk kartläggning och tillhörande analys av 13 ekosystemtjänster. Inriktningen ligger på de gröna och blå områdena i tätorten, serviceorter och det omgivande landskapet. 

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Fungerande ekosystem är en direkt förutsättning för planetens existens och för att forma framtidens hållbara samhälle måste ekosystemtjänster prioriteras i kommunal planering och förvaltning. Internationellt och nationellt är ekosystemtjänsterna definierade och indelade i fyra olika typer utifrån vilken funktion de har. Dessa typer kallas försörjande, reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänsterna är beroende av varandra. Därför behövs ekosystem som är robusta och resilienta. Det uppnås genomen stor variationsrikedom i form av landskap med olika typer av livsmiljöer och arter. Genom att skapa fungerande grönblå infra-struktur förbättras förutsättningarna för robusta ekosystem som kan ge många ekosystemtjänster. Det är lika relevant i bebyggd miljö som i det omgivande landskapet. När vi implementerar naturbaserade lösningar i planeringen bidrar vi till att hantera samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas.

Vid analysen av de olika ekosystemtjänsterna var för sig, men även sammanslaget, har flera värdekärnor och bristområden identifierats. Särskilt värdefulla områden återfinns till stor utsträckning i kommunens södra del där det småbrutna odlingslandskapet framför allt skapat förutsättningar för en mångfald av främst stödjande, kulturella, försörjande och till viss del även reglerande tjänster. Sammanhängande skogs- och naturområden kring tätorten och serviceorterna utgör viktiga värdetrakter ur ett ekosystemperspektiv, i första hand då många människor är bosatta i eller i närheten av dessa delar. Den direkta närvaron av naturens tjänster skapar särskilt goda förutsättningar för människor. I de delar av kommunen som består av hög koncentration av äldre skogsbestånd finns goda förutsättningar för biologisk mångfald. Viktiga kulturella och reglerande stråk återfinns därtill längs med Svartån och Badelundaåsen.

RELATERAT INNEHÅLL

Webbinarium, lansering av ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0”

Webbinarium, lansering av ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0”

Gaia arkitektur har tillsammans med C/O City, Boverket och Naturvårdsverket uppdaterat den populära vägledning som togs fram inom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet C/O City 2014. Vägledningen lanserades under ett webbinarium 4 april där vi presenterade vägledningens innehåll och hur den kan användas. Webbinariet kan ses nedan.…

Webbinarium 20/1: Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Webbinarium 20/1: Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Välkomna till två tillfällen om Ekosystemtjänster – en verktygslåda! Webbinariet kommer att sändas digitalt och om möjligt även fysiskt på White Arkitekter i Stockholm den 20 januari 2022. Anmälan dig här redan nu!  Naturen, dess ekosystem och samspel mellan levande organismer, har utgjort grunden för…