Sollerön

Nordvästra siljansringen

Bakgrund

Inom ramen för regional hembygdsutveckling bidrar Gaia arkitektur till att uppmärksamma behovet av att skapa hållbara gestaltade livsmiljöer med fokus på att förädla den unika platsens särart. Gaia arkitektur medverkar till att skapa hela system som genom synergieffekter gynnar cirkulära processer för utbyte på olika skalor, med målet att nå långsiktiga och livskraftiga miljöer. De olika processerna är därmed skalbara, separat och i samverkan med varandra. Det gäller dels lokalsamhället, dels för den regionala utveckling där landsbygd och stad samverkar utifrån sina olika nödvändiga roller för och inom ett livskraftigt land. Den givna riktningen beskrivs i den långsiktiga visionen Nordvästra Siljansringen. Arbetet utgår från utmaningar i vår tid och hur de uppträder i området som ringas in av dalabyarna Gesunda, Ryssa, Isunda och Sollerön med Siljan i mitten. Visionen beskriver mer ingående varför utvecklingen av hela området är nyckeln till enskilda platsers möjlighet att blomstra. Inom ramen för den övergripande riktningen som redogjorts ovan har Gaia arkitektur därtill varit delaktiga i projektet Service BID. I det aktuella projektet tillför Gaia arkitektur den gestaltande kompetensen för den fysiska miljöns utformning som en möjliggörare för att skapa förutsättningar för lokal samverkan och samhällsservice på Sollerön i Dalarna.

Bykärnorna

En blomstrande destination bör naturligt utgå från den lokala livsmiljön och grunda sig i att konceptet ”att vilja bo” är synonymt med ”att vilja besöka”. I samspel har lokalsamhällets invånare och aktörer förmågan att skapa förutsättningar för en så väl varaktig hembygd som intressant turistdestination. Som del i att utveckla hela destinationen (Nordvästra Siljansringen) behöver komponenterna stärkas. Gesunda by (Brändan) och Sollerö bykärna har därför varit mål för djupare utredningar.

Läs mer om projekten

SOLLERÖ BYKÄRNA
GESUNDA BY

Odla torg

Projektet Odla torg deltog i ArkDes Think Tank Open call 2021 med förslaget att utveckla metoder och arkitekturstrategier för torgbildning på landsbygden. I det aktuella projektet utvecklas samarbetsmetoder mellan lokalsamhälle, det offentliga och arkitekter. Vi utvecklar också en process och ett antal arkitekturstrategier som vägledning för torgbildning på landsbygden. Genom den tillfälliga arkitekturen, försiktig samtidigt som djärv, utvecklas en metod för att omvandla en parkering till ett torg. Projektet är ett startskott in i en långsiktig utveckling av en gestaltad bykärna av fler rum och platser, och färre parkeringar och mellanrum. Som utgångspunkt för de tester som genomförs i projektet finns en visionskiss och en djupgående analys som tagits fram i samarbete med ett pågående projekt ”Service BID – Sollerö socken”. Genom flera mindre förändringar, som till exempel att öppna upp ett staket, plantera träd, testa nya aktiviteter, designa och placera möbler för odling och samvaro på strategiska lägen eller ändra riktning på trafiken, möjliggör vi möten kring
Solleröns torg. Förändringarna görs dynamiskt och i samklang med byns invånare och aktörer. Behovet av att utveckla nya samarbetsformer lyfts fram som kanske det mest centrala för att uppnå Agenda 2030 och Politik för Gestaltad livsmiljö. För att kunna utveckla torget behöver öns aktörer hitta nya sätt att samarbeta. I detta projekt testar vi olika metoder för samverkan samtidigt som vi utmanar människors invanda beteenden för att skapa mer livskraftiga gemensamma rum som i sig kan påverka fortsatta samarbeten inom lokalsamhället för lång tid framöver. Denna process resulterade i en mängd insikter och lärdomar. Läs mer här: ArkDes – Odla Torg