Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Gaia arkitektur har initierat forskningsprojektet och leder arbetet som pågår till 2025. Projektet syftar till Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. Borlänge kommun är behovsägare och projektet genomförs i samarbete med ByggPartner i Dalarna, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige och Wudd Construction.

Syftet är att utreda hur träbyggande kan bli nyckeln till att utveckla resilienta skogar och skapa långsiktigt hållbara gestaltade livsmiljöer. I projektet kartläggs och utvecklas systemkedjan ”från skog till byggnad” och en byggnadstypologi som lever upp till hållbar träarkitektur utvecklas. Resultaten redovisas bland annat i en vägledande handbok.