Handlingsplan för ekosystemtjänster Östra Eslöv

Grönstrukturplanering och gestaltningsprinciper

År: 2024
Plats: Östa Eslöv
Beställare: Eslöv kommun
Samarbetspartners: Urbio
Status: Avslutad
Kategori: Ekosystemtjänster
Kontaktperson: Ulrika Stenkula

Gaia arkitektur har tillsammans med Urbio och White arkitekter, på uppdrag av Eslövs kommun, tagit fram en Handligsplan för ekosystemtjänster i Östra Eslöv. Stadsdelen, öster om Södra stambanan, ska transformeras från ett industridominerat landskap till en levande blandstad med cirka 2500 nya bostäder och riklig grönska.


Karteringen med tillhörande analys syftar främst till att fungera som ett underlag i arbetet med kommunens översiktsplan samt framtida samhällsplanering. Detta för att säkerställa att ekosystemtjänster tas i beaktande i den övergripande planeringen. Rapporten fungerar även som ett kunskapsunderlag för tjänstepersoner, politiker och allmänheten. Uppdraget är kommuntäckande och inbegriper en geografisk kartläggning och tillhörande analys av 13 ekosystemtjänster. Inriktningen ligger på de gröna och blå områdena i tätorten, serviceorter och det omgivande landskapet. 

HÄR finns Handlingsplan för ekosystemtjänster Östra Eslöv

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Fungerande ekosystem är en direkt förutsättning för planetens existens och för att forma framtidens hållbara samhälle måste ekosystemtjänster prioriteras i kommunal planering och förvaltning. Internationellt och nationellt är ekosystemtjänsterna definierade och indelade i fyra olika typer utifrån vilken funktion de har. Dessa typer kallas försörjande, reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänsterna är beroende av varandra. Därför behövs ekosystem som är robusta och resilienta. Det uppnås genomen stor variationsrikedom i form av landskap med olika typer av livsmiljöer och arter. Genom att skapa fungerande grönblå infra-struktur förbättras förutsättningarna för robusta ekosystem som kan ge många ekosystemtjänster. Det är lika relevant i bebyggd miljö som i det omgivande landskapet. När vi implementerar naturbaserade lösningar i planeringen bidrar vi till att hantera samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas.

RELATERAT INNEHÅLL

Webbinarium, lansering av ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0”

Webbinarium, lansering av ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0”

Gaia arkitektur har tillsammans med C/O City, Boverket och Naturvårdsverket uppdaterat den populära vägledning som togs fram inom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet C/O City 2014. Vägledningen lanserades under ett webbinarium 4 april där vi presenterade vägledningens innehåll och hur den kan användas. Webbinariet kan ses nedan.…

Webbinarium 20/1: Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Webbinarium 20/1: Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Välkomna till två tillfällen om Ekosystemtjänster – en verktygslåda! Webbinariet kommer att sändas digitalt och om möjligt även fysiskt på White Arkitekter i Stockholm den 20 januari 2022. Anmälan dig här redan nu!  Naturen, dess ekosystem och samspel mellan levande organismer, har utgjort grunden för…