Odlingsbod i Södertälje

Prototyp på kommunal redskapsbod

År: 2022
Plats: Södertälje
Kund: Södertälje kommun
Status: Avslutat
Kategori: Arkitektur, stadsbyggnad och landskap
Kontaktperson: Pi Ekblom

Gaia arkitektur fick i uppdrag av Åsa Waldenström, trädgårdsmästare, konstnär och projektledare för odlingsstrategin på Södertälje kommun att ta fram en prototyp på en redskapsbod som skulle kunna uppföras på fler ställen. Södertälje kommun utvecklar strategier för lokal och hållbar matprodukten vilket engagerar ett stort nätverk av aktörer inom jordbruk, utbildning och kultur. Ett prioriterat steg är att sänka tröskeln för att få människor att börja odla i lite större skala och minska avstånden mellan producent och konsument. Här kommer kommunens arbete med odlingsinkubatorer in. Södertälje kommun undersöker olika platser som kan vara aktuella för denna satsning. En av dem är en bördig åker invid Moraån. Redskapsboden skulle utformas i den antroposofiska andan. Det kom att handla om platsen, materialet, ljuset, hantverk och människorna som ska använda boden och inspiration hämtades bland annat från vagnslidret på platsen.


Boden har utformats i moduler och kan kopplas ihop med fler enheter så som utedass. Den här boden är utformad för att kunna användas både som förråd och serveringsplats genom att en stor slagdörr kan öppnas upp. För att få in ljus på ett naturligt vis har väggbrädorna glesats ut uppåt. Tanken är att fler bodar ska kunna uppföras i anslutning till Södertäljes kommande odlingsinkubatorer och naturreservat.

I gestaltningsprocessen tog Gaia kontakt med timmermannen Johan Jönsson som bland annat arbetar på Skansen med att vårda vårt byggda kulturarv och dessutom undervisar inom traditionell träbyggnadsteknik. Johan guidade oss under gestaltnings-processen med boden och engagerades vidare i uppförandet. Genom att sprida kunskap till kommande generationers bönder vill Johan Jönsson och Gaia arkitektur bidra till att bönderna själva ska kunna vårda de vackra ladorna. De äldre teknikerna och materialen uppvisar, även i nyproduktion, potential kopplat till frågor som minimerat ekologiskt fotavtryck och en stärkt relation till byggnaderna. På Johans initiativ involverades därför odlingsföreningens medlemmar i tillverkningen av stommen och monteringen av väggfyllnaderna med förhoppningen att det gemensamma arbetet med att uppförandet av boden skulle stärka samhörigheten mellan medlemmarna och att de bättre skulle kunna ta hand om boden framöver.

Allt trä i boden är från början obehandlat. Faltaket på boden består av kärnvirket från senvuxen fura som Johan tagit från två småskaliga sågverk med specialsortiment och virket till undertaken samt del av stommen har återanvänts från en tidigare hantverkskurs. Taket är först behandlat med svartpigmenterad roslagsmahogny för att kommande år strykas med furutjära. Pigmentet och tjäran i roslagsmahognyn ger ett uv-skydd tills den täckande heltjäran applicerats medan linoljan tränger in i virket och impregnerar. Plankdörrarna är byggda med hjälp av studenter från Johans kurs på Naturbruksgymnasiet. De är tillverkade på traditionellt vis med två horisontellt ingradade naror vilket ger en konstruktion som, bortsett från gångjärnen, är helt utan metallkomponenter. Detta för att på ett följsamt sätt ta upp säsongsvariationerna i materialet samtidigt som det ger det en robusthet för krafterna dörren utsätts och underlättar isärtagandet vid framtida reparation. De horisontella väggbrädorna är ihopdymlade i en skiftesverkskonstruktion där den samlade massan de bildar ger en skivverkan åt konstruktionen och kan ersätta de annars vanliga snedsträvora. Väggsegmenten kan vid behov lyftas ur, bräda för bräda, för att möjliggöra ett flexibelt framtida brukande. Konstruktionen visar på flera klassiska tekniker som på ett poetiskt sätt bidrar till gestaltningen och förståelsen av densamma.

RELATERAT INNEHÅLL

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Projektet ”Levande skog, Levande samhälle” har beviljats anslag från Vinnova – Bygg för framtiden!

Gaia arkitektur har initierat forskningsprojektet och leder arbetet som pågår till 2025. Projektet syftar till Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. Borlänge kommun är behovsägare och projektet genomförs i samarbete med ByggPartner i Dalarna, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige och…

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Debattinlägg i SvD – ”Den svenska skogen är underutnyttjad”

Forskning och nya metoder för skogsbruk visar att svensk skog kan binda mycket mer koldioxid än i dag och samtidigt ge virke med högre värden. Flera debattörer, däribland Gaia Arkitekturs Pi Ekblom och Ulrika Stenkula, menar att svensk skog är under­utnyttjad. Genom att ställa om till…

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Debattinlägg i tidningen Arkitekten

Träbyggandet kan bli drivkraft för återbeskogning, återställande av ekosystem och ett bättre liv för många människor. Men det är upp till oss att se till att det blir så, skriver arkitekterna Pi Ekblom och Ulrika Stenkula tillsammans med representanter från Eco-Innovation Foundation (EIF) Till Arkitektens…