Gestaltning

Vi utvecklar gestaltade livsmiljöer som bygger på hållbara systemkedjor, från byggnadsskala till större områden och regioner. Vi arbetar strategiskt med arkitektur som en motor för att driva positiv utveckling och förändring.
Ett exempel på vår strategiska arbetsmetodik är att främja användningen av trä i våra projekt. Genom att förespråka trä som byggmaterial vill vi bidra till lokal utveckling och ett hållbart skogsbruk med många rekreationsvärden. Vi ser trä som en resurs som kan användas på ett hållbart sätt och som samtidigt skapar vackra och funktionella byggnader. Vi har en holistisk syn på byggprocessen och ser att återanvändning av material kan minska avfallet och bidra till mer hållbara systemkedjor. Genom att vara delaktiga i alla skeden av ett projekt, från idé till genomförande, kan vi säkerställa att våra visioner och hållbara principer genomsyrar hela processen. Vårt arbete handlar också om att skapa sammanhang och platser för människor att leva i. Genom att integrera hållbarhet, funktion och estetik i våra gestaltade livsmiljöer, strävar vi efter att skapa inspirerande och levande miljöer för människor att njuta av och trivas i.

Läs mer om våra tjänster inom Gestaltning

TJÄNSTER INOM GEstaltning

Hållbar arkitektur

Vi fokuserar på att integrera hållbarhet i allt vi gör inom arkitektur. Genom att aktivt arbeta med material som ingår i ett hållbart resurs- och materialflöde, strävar vi efter att skapa byggnader och miljöer som är långlivade och vårdas väl. Vi är med genom hela processen, från visionen till färdig byggnad, och tar fram de nödvändiga underlagen för att förverkliga era projekt.
En central del av vårt arbete är inriktat på att främja återbruk och genomföra transformationsprojekt. Genom att omvandla och återanvända befintliga strukturer och material kan vi minska vår resursförbrukning och avfallshantering samtidigt som vi bevarar och förnyar värdefulla resurser. Vi ser detta som en av de mest hållbara åtgärderna vi kan vidta för att skapa en bättre och mer ansvarsfull byggmiljö.

Träbyggande och träkonstruktioner

Vi är specialiserade på att främja träbyggande som ett ledande alternativ inom hållbar arkitektur. Genom att fokusera på hela systemkedjan – från skogen till gestaltning och resurseffektivitet – strävar vi efter att maximera träets potential som en hållbar resurs.
Skogen är en värdefull och begränsad råvara. Vi lägger därför stor vikt vid att använda trä på ett ansvarsfullt sätt. Genom att utnyttja träets unika egenskaper och gestalta utifrån dess naturliga skönhet och hållbarhet, skapar vi byggnader som är både estetiskt tilltalande och långsiktigt hållbara. Genom att integrera skogsbruket som en viktig del av vårt arbete ser vi till att våra projekt bidrar till en balanserad och ansvarsfull skogsindustri. Vi stöder hållbara skogsbruksmetoder och certifieringar för att säkerställa att skogarna bevaras och vårt trä kommer från hållbara källor.
Vi ser potential och värde i att forma en framtid där träbyggande och träkonstruktioner spelar en nyckelroll i att skapa vackra, hållbara och levande miljöer.

Hållbar stadsbyggnad och landskap

Vi strävar efter att skapa hållbara och levande samhällen och landskap där människor och naturen samverkar i harmoni. Genom att utgå från platsens naturliga förutsättningar och lyfta fram de grundläggande behoven hos både människor och natur, skapar vi en meningsfull och hållbar livsmiljö.
Vi utgår från en noggrann analys av platsens karaktär. Genom att förstå och respektera dessa naturliga förutsättningar kan vi skapa lösningar som främjar ekologisk balans, biologisk mångfald och resiliens.
Vi integrerar principer för resurseffektivitet, klimatanpassning och socialt välbefinnande i våra planer och vår arkitektur. Genom att skapa grönområden, gröna korridorer och naturliga vattenytor främjar vi hälsa, rekreation och social sammanhållning. Vi strävar efter att skapa attraktiva utemiljöer där människor kan njuta av naturen och samtidigt främja biologisk mångfald och ekosystemen.
Genom att fokusera på hållbar stadsbyggnad och landskap vill vi skapa platser som är levande, hållbara och vackra. Vi ser det som vår uppgift att forma en miljö där människor kan leva i balans med naturen och där både nuvarande och framtida generationer kan trivas och utvecklas. Genom att skapa hållbara och levande samhällen och landskap bidrar vi till en positiv samhällsutveckling och en mer hållbar framtid för alla.

Detaljplaneprocesser

Vi kan bistå med kunskap inom hela detaljplaneprocessen och kan erbjuda omfattande tjänster som sträcker sig från de första idéerna till den antagna planen. Genom vår breda kunskap inom projektledning och vår erfarenhet av olika utredningar kan vi guida dig genom varje steg i processen. Vi har kompetensen och resurserna att utföra inmätningar, samla in relevant data, begära planbesked och utföra övriga handlingar som krävs för att driva planarbetet framåt. Vi tar ansvar för hela processen och tar hand om allt administrativt och tekniskt arbete. Vårt mål är att tillhandahålla en smidig och effektiv detaljplaneprocess där vi arbetar proaktivt för att uppnå önskade mål och visioner.

Kontakta oss så berättar vi mer

Marta

Marta Bohlmark

Arkitekt
Processledning och
hållbar affär

0761-72 74 38
marta@gaiaark.se

Pi

Pi Ekblom

Arkitekt
Hållbar träarkitektur och byggprojektledning

0703-14 15 90
pi@gaiaark.se

Ulrika Stenkula

Ulrika Stenkula

Arkitekt
Processledning och
ekosystemtjänster

0760-44 58 44
ulrika@gaiaark.se

Ania

Ania Öst

Arkitekt
GIS och Ekologisk &
rural urbanism

0704-93 39 93
ania@gaiaark.se